Septičke jame

Bistrol Home za prečišćavanje septičkih jama

Datum: 
Tuesday, May 22, 2018

Preparat za prečišćavanje septičkih jama prirodnim putem.

Bistrol Home rešenje za vaše septičke jame!

Datum: 
Wednesday, August 23, 2017

Bistrol Home rešenje za vaše septičke jame!

BISTROL HOME – Preparat koji vas razume.

Datum: 
Wednesday, July 26, 2017

Moderan način života nameće upotrebu raznih hemijskih sredstava za održavanje lične i opšte higijene u domaćinstvu, koja izuzetno negativano utiču na uslove u septičkom sistemu.

Zaštite septički sistem i produžite pravilno funkcionisanje septiče jame!

Datum: 
Thursday, June 8, 2017

Bistrol aktivira biološko razlaganje organskog otpada, smanjuje količinu mulja, rastvara i mineralizuje čvrsti sloj taloga, smanjuje hemijsku i biološku potrošnju kiseonika

Prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda

Datum: 
Thursday, June 8, 2017

Zagađenje voda predstavlja najkompleksniji globalni ekološki problem. Svako zagađenje hemijskim otpadom iz industrije i transporta, pesticidima sa poljoprivrednih površina dospeva do podzemnih voda, bunara, reka, jezera i mora.