Prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda

08.06.2017

Biološko prečišćavanje otpadnih voda u odnosu na druge industrijske biotehnološke postupke razlikuje se u sledećem: Mikroorganizmi (mikroflora) potiču iz sredine, njen rast i razvoj se ne odvijaju u optimalnim fiziološkim uslovima, koncentracija supstrata je obično preniska, cilj procesa je razgradnja organskih materija. Biološko prečišćavanje se primenjuje za: uklanjanje organskih materija, uklanjanje azota (kao biogenog elementa),razgradnja primarnog mulja iz procesa primarne obrade otpadnih voda, razgradnja sekundarnog mulja iz procesa biološke obrade otpadnih voda pomoću postupka stabilizacije muljeva ili digestije. Biološki procesi prečišćavanja voda mogu se odvijati kao aerobni i anaerobni, uz pomoć aerobnih i anaerobnih mikroorganizama. Aerobni procesi se koriste za obradu voda sa malom i srednjom koncentracijom organskih materija, a anaerobni za vode sa velikim organskim opterećenjem. Aerobni procesi su daleko više zastupljeni kod obrade otpadnih voda.

Biološko prečišćavanje otpadnih voda je neophodan proces. Za ekonomično upravljanje je potrebno prilagođavanje parametara gajenju onih mikroorganizama koji omogućavaju uspešno prečišćavanje. Kontinualno praćenje fizičkih i hemijskih parametara nije dovoljno da se objasne složeni ekološki odnosi u aktivnom mulju.

Mikroorganizmi imaju izuzetno veliki značaj u kruženju materije u prirodi. Jedni mikroorganizmi vrše razgradnju složenih jedinjenja u procesu razlaganja organskih ostataka, a drugi u toku života sintetizuju organske materije od prostih neorganskih jedinjenja (ugljen-dioksida, atmosferskog azota i dr.). Mikrobiologija voda izučava građu i život mikroorganizama koji se nalaze u čistim i zagađenim vodama, određuje pravac i zakonitosti procesa samoočišćenja, razjašnjava mogućnost korišćenja mikroorganizama u svojstvu indikatora stepena zagađenja vode. Posebna pažnja se poklanja izučavanju biohemijskih procesa, koji se odvijaju tokom očišćenja otpadnih voda, uticaju mikroorganizama i proizvoda njihove aktivnosti na kvalitet vode i radu postrojenja za prečišćavanje.