Blog

22.05.2018

Preparat za prečišćavanje septičkih jama prirodnim putem.

23.08.2017

Bistrol Home rešenje za vaše septičke jame!

26.07.2017

Moderan način života nameće upotrebu raznih hemijskih sredstava za održavanje lične i opšte higijene u domaćinstvu, koja izuzetno negativano utiču na uslove u septičkom sistemu.

08.06.2017

Zagađenje voda predstavlja najkompleksniji globalni ekološki problem. Svako zagađenje hemijskim otpadom iz industrije i transporta, pesticidima sa poljoprivrednih površina dospeva do podzemnih voda, bunara, reka, jezera i mora.

08.06.2017

Bistrol aktivira biološko razlaganje organskog otpada, smanjuje količinu mulja, rastvara i mineralizuje čvrsti sloj taloga, smanjuje hemijsku i biološku potrošnju kiseonika